Reprezentacja przed sądami i organami

Kancelaria reprezentuje interesy swoich Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Najczęściej wynagrodzenie pobierane za prowadzenie spraw sądowych jest zryczłtowane. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana na drodze umowy z klientem.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT.

Reprezentacja obejmuje między innymi następujące dziedziny prawa:

Nasi prawnicy świadczą pomoc prawną z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Pomocy udzielamy w formie ustnych i pisemnych porad prawnych, oferujemy reprezentowanie Klienta przed sądami wszelkich instancji. Nasz adwokat może zając się także odszkodowaniem. Na zlecenie Klienta udzielamy także doraźnej pomocy prawnej przy sporządzaniu pism procesowych i innych. W imieniu Klienta możemy także negocjować polubowne zakończenie sporu między stronami. W zakresie prawa cywilnego zajmujemy się prawem zobowiązań – prowadzimy sprawy dotyczące m.in. zapłaty należności, odszkodowań z tytułu wypadków drogowych czy też zadośćuczynienia. Nasi prawnicy specjalizują się także w nieruchomościach – pomoc z zakresu prawa rzeczowego w szczególności w sprawach dotyczących sporów o nieruchomości (grunty, działki, budynki, lokale); świadczymy pomoc w sprawach związanych z ochroną własności, posiadania, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, ustanowienia służebności czy też uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Nasi prawnicy zajmują się także sprawami o spadek. Prowadzimy doradztwo przy stwierdzeniu nabycia spadku, dziale spadku czy też w sprawach o zachowek. Nasza Kancelaria świadczy także kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego tj. sprawy o rozwód, separację i alimenty. Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Wymiatał pomoże przejść Państwu przez rozwód.
W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oferujemy pomoc prawną przy sporządzania projektów umów o pracę i kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy i układów zbiorowych. Zajmujemy się przygotowywaniem i opiniowaniem dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Ponadto oferujemy reprezentowanie Klienta w sprawach pracowniczych związanych z zapłatą wynagrodzenia za pracę, uznaniem wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywróceniem do pracy oraz odszkodowaniem za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Podejmiemy się świadczenia pomocy prawnej na każdym etapie postępowania we wszystkich instancjach.

Świadczymy doradztwo w zakresie opracowywania kontraktów na temat realizacji inwestycji budowlanych.
Nasi adwokaci doradzą w procesach inwestycyjnych, jak również obsłużą projekty związane z nabywaniem nieruchomości. Zaopiniują oraz sporządzą także umowy o roboty budowlane. W ramach zleconych czynności wystąpimy przed organami administracji publicznej w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych. Oferujemy reprezentację w sporach związanych z robotami budowlanymi.

W naszej Kancelarii w Lublinie posiadamy prawników wyspecjalizowanych pod kątem prowadzenia spraw spadkowych. Doradzamy w zakresie przyjmowania i odrzucania spadku, sporządzamy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, reprezentujemy uczestników w postępowaniu sądowym, przeprowadzamy podział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku.
Oferujemy reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej na wszystkich etapach postępowania. Dokonujemy analizy prawnej stanu faktycznego danej sprawy oraz zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego w tym także wniesienie skargi w odniesieniu do przedstawionej dokumentacji. Na zlecenia Klienta sporządzamy skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ramach oferowanych usług świadczymy zastępstwo procesowe w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi m.in. skarg na bezczynność organu, odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość czy też spraw związanych z pozwoleniem na budowę.
Prawnicy Kancelarii poprowadzą dla Państwa wszelkie sprawy rozwodowe, rodzinne oraz inne związane z ustaniem małżeństwa i tego konsekwencjami. Pomożemy w uregulowaniu stosunków między rodzicami a dziećmi, sprawach o separację, unieważnienie małżeństwa, świadczeniami alimentacyjnymi, podziałem majątku małżeńskiego. Nasz prawnik przeprowadzi sprawy rodzinne i rozwodowe w Lublinie i okolicach, podchodząc do każdej indywidualnie oraz z zaangażowaniem.
Nasi prawnicy świadczą profesjonalną pomoc przy dochodzeniu odszkodowań oraz innych świadczeń związanych z powstaniem szkody w wypadkach komunikacyjnych, losowych, wypadkach przy pracy oraz błędów w sztuce lekarskiej. Dochodzimy roszczeń od firm ubezpieczeniowych, służby zdrowia czy innych instytucji odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. Świadczenia obejmują zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, renty z tytułu zwiększonych potrzeb, zmniejszonych widoków na przyszłość, odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osób najbliższych, wszelkie zwroty kosztów opieki, dojazdów, kosztów leczenia i rehabilitacji. Nasza kancelaria specjalizuje się w odszkodowaniach powypadkowych głównie na terenie Lublina.

W Kancelarii posiadamy najlepszych prawników wyspecjalizowanych pod kątem spraw z zakresu egzekucji. Na zlecenie Klientów przeprowadzamy postępowanie zabezpieczające, które na celu ma realizację orzeczenia, które kończy spór prawny. Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego w imieniu wierzyciela wszczynamy i nadzorujemy postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika. W ramach postępowania windykacyjnego Kancelaria wyśle wezwania do zapłaty, zaprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym, złoży wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika, czy podejmie czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika.