Opiniowanie i sporządzanie umów

Przygotowanie oraz opiniowanie umów:

Kancelaria oferuje możliwość przygotowania bądź opiniowania większości popularnych umów występujących w obrocie gospodarczym.

kontrakt menedżerski,
umowa agencyjna,
umowa bocznicowa,
umowa darowizny,
umowa dostawy,
umowa dzierżawy,
umowa komisu,
umowa leasingu,
umowa najmu,
umowa o dzieło,
umowa o pracę,
umowa o roboty budowlane
umowa o roboty budowlane,
umowa o świadczenie usług,
umowa o współpracy,
umowa o zakazie konkurencji,
umowa poręczenia,
umowa pożyczki,
umowa przechowania,
umowa przewozu,
umowa składu,
umowa spedycji,
umowa spółki,
umowa sprzedaży,
umowa ubezpieczenia,
umowa użyczenia,
umowa zastawu,
umowa zlecenia,

Możliwe jest również opracowanie lub zaopiniowanie umów mieszanych lub niestandardowych.

W obrocie gospodarczym coraz rzadziej spotyka się umowy zawierane ustnie, gdyż większość kontraktów zawierana jest w formie pisemnych umów. W celu przygotowania takich umów przedsiębiorcy często korzystają z istniejących na rynku wzorców umów. Powstaje jednak zawsze pytanie, czy dany wzór umowy zabezpiecza dostatecznie interesy danej strony i czy tekst umowy zaproponowany przez drugą stronę naprawdę jest zupełnie „standardowy” ?

W opisanych powyżej sytuacjach warto jest zamówić kompleksową opinię prawną o projekcie umowy. Pozwoli to na uniknięcie wielu kłopotów związanych z nieprecyzyjnymi bądź rażąco niekorzystnymi zapisami umowy. Jest to tym bardziej istotne, że zwykle z daną umową wiąże się określone ryzyko finansowe. Ponadto często umowy wiążą firmę przez dłuższy okres czasu i powinny być tak skonstruowane, żeby nie istniała potrzeba ich późniejszej renegocjacji.

Przede wszystkim jednak należy dążyć do zaproponowania drugiej stronie własnego projektu umowy. Pozwala to na ustalenie treści umowy w sposób bardziej korzystny, który lepiej odzwierciedla nasze interesy. Wbrew pozorom takie podejście nie jest bardziej pracochłonne bądź kosztowne. W praktyce o wiele trudniej bowiem przekonać drugą stronę do zmian w „jej projekcie”, nawet gdy wymaga tego interes obu stron. Często wynika to z prozaicznego faktu, że autor projektu umowy jest przywiązany do swojego dzieła i w propozycjach zmian widzi zagrożenie.

Kancelaria oferuje także możliwość dokonania oceny podatkowej projektów umów, w tym proponowanie zmian w treści umowy mających w celu optymalizację rozliczeń podatkowych.